ค้นหา

ข้อมูลหน่วยงาน

สภาพทางภูมิศาสตร์และการคมนาคม ของพื้นที่

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะบิ้ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ บ้านเจาะกือแย  ตำบลตะบิ้ง  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ เนื้อที่  ๔  ไร่งาน  ๔๔ ตารางวา สถานีอนามัยตำบลตะบิ้งได้มาโดยราษฎรบริจาค โดยมีชาวบ้านและผู้นำชุมชนบริจาคที่ดินให้สร้างสถานีอนามัยเมื่อปี  พ..๒๕๑๗ และได้เปิดใช้บริการตั้งแต่ปี พ..๒๕๑๗ เป็นอาคารไม้ครึ่งปูนชั้นเดียวและได้มีการสร้างสถานีอนามัยทดแทนในปี พ.. ๒๕๔๗ และเปิดดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน   โดยมีระยะทางจาก สถานบริการถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสายบุรี ประมาณ๕ กิโลเมตร และระยะทางจากสถานบริการถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร การคมนาคมถนนหนทางสะดวกสบาย   โดยรถยนต์และรถจักยานยนต์

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลปะเสยะวอละตำบลบือเระ 
ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลกะดุนง
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลตะลุบันและตำบลมะนังดาลำ
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลเตราะบอน

ประชากรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ข้อมูลของประชากรที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยตำบลตะบิ้ง    อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี

                   ประชากรทั้งหมด  ๖,๕๗๒ คน    แยกเป็น
                              ชาย    ,๒๒๙  คน 
                             หญิง   ๓
,๓๔๓ คน