ค้นหา

ข้อมูลบุคคลากร

() จำนวนบุคลากรจำแนกตามสาขาวิชาชีพที่สำคัญ

ตำแหน่ง
จำนวน(คน)
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน