ค้นหา

อสม ของเรา

รายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

นายณรงค์  และเซ็ง

18 หมู่ที่ตำบลตะบิ้ง

2

นางหม๊ะกรือซง  อับดุลบุตร

46 หมู่ที่ตำบลตะบิ้ง

3

นางดารูณี  หะยีดือเระ

71 หมู่ที่ตำบลตะบิ้ง

4

นางสาวกะตีนี  ซามะ

42/3 หมู่ที่ ตำบลตะบิ้ง

5

นางรอซะตะ  มะแซ

113 หมู่ที่ ตำบลตะบิ้ง

6

นางรีปีดา  ดือรอมัน

47/2 หมู่ที่ ตำบลตะบิ้ง

7

นายอารีดัง  หะมะ

17 หมู่ที่ตำบลตะบิ้ง

8

นางนูลือมา  มาหะมะ

10 หมู่ที่ตำบลตะบิ้ง

9

นางยาอีย๊ะ  ตาเฮ

7 หมู่ที่ตำบลตะบิ้ง

10

นางเจ๊ะซูรี  กูบอสู

35 หมู่ที่ตำบลตะบิ้ง

11

นางสาวนูรฮายานี  ลาเตะ

8/1 หมู่ที่ ตำบลตะบิ้ง

12

นางสาวฮานีซะ  ลาเตะ

62 หมู่ที่ตำบลตะบิ้ง

13

นางสาวนูรีซา  ยูโซะ

57 หมู่ที่ตำบลตะบิ้ง

14

นางซูรียา  ดอเลาะ

75 หมู่ที่ตำบลตะบิ้ง

15

นางซูไฮดา  มาหะมะ

105 หมู่ที่ ตำบลตะบิ้ง

16

นางสาวกูมาซือนี  นิเตะ

72 หมู่ที่ตำบลตะบิ้ง

17

นางรอฮีด๊ะ  แชแม็ง

46/1 หมู่ที่ 2 ตำบลตะบิ้ง

18

นายอับดุลการิม  ดือเระ

7/1 หมู่ที่ 2 ตำบลตะบิ้ง

19

นางนุงรอฮานา  เจะแว

41 หมู่ที่ 2   ตำบลตะบิ้ง

20

นายมามุ  ยูโซะ

75/4 หมู่ที่ 2 ตำบลตะบิ้ง

21

นางอารีนา  มาหะมะ

63/2 หมู่ที่ ตำบลตะบิ้ง

22

นางสาวซูมีต้า  สามะ

2 หมู่ที่ 2 ตำบลตะบิ้ง

23

นางดรุณี  บากา

29 หมู่ที่ 2 ตำบลตะบิ้ง

24

นางสาวฮาลีเมาะ  มามุ

17/1 หมู่ที่ 2 ตำบลตะบิ้ง

25

นางอานีรา  เจะโด

15/2 หมู่ที่ ตำบลตะบิ้ง

26

นางพารีดะ  สาและ

50 หมู่ที่ 2 ตำบลตะบิ้ง

27

นางอาตีกะห์  ฮารีบิน

204 หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง

28

นายอับดุลเลาะ  เจะหะ

123 หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง

29

นางคอลีเยาะ  สามะ

142 หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง

30

นางยารอด๊ะ  สาแม

172/7 หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง

31

นางสาวมายีตา  ดือราโซ๊ะ

76/4 หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง

32

นางพาอีซะ  เยาะแต

หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง

33

นางนูรีตา  หะมะ

หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง

34

นางรุ่งอรุณ  อาแวปูเตะ

51  หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง

35

นางอานีสะ  ฮินนะ

181/3 หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง

36

นายซูไฮดี  สามะ

144 หมู่ที่ ตำบลตะบิ้ง

37

นางสูรีดา  มาแต

147/1 หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง

38

นายเจะสมาร  เจะซอ

182/1 หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง

39

นางสาวอานีรา  หะมะ

178/1 หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง

40

นายมารูดิง  มามะ

176/1 หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง

41

นางเจะบีเดาะ  มอลอ

155/5 หมู่ที่3 ตำบลตะบิ้ง

42

นายมาหามะยูนัน ดือราแม

4/1 หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง

43

นางพาจีนา  สือรี

219 หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง

44

นางยาวาเฮ  แฉโวะ

190/2 หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง

45

นางซันซีเย๊าะ  ซามะ

40/1 หมู่ที่ 4 ตำบลตะบิ้ง

46

นางซารูมา  แซแม็ง

69 หมู่ที่ 4 ตำบลตะบิ้ง

47

นางพาตีเมาะ  เจะเหาะ

40 หมู่ที่ 4ตำบลตะบิ้ง

48

นางฮาบีดะ  วายะโยะ

38/2 หมู่ที่ 4 ตำบลตะบิ้ง

49

นางสาวอิชแรกา  ลีวาเมาะ

7 หมู่ที่ 4 ตำบลตะบิ้ง

50

นางสาวรอสือหม๊ะ  สือรี

10 หมู่ที่ 4 ตำบลตะบิ้ง

51

นางพอซียะ  สาและ

10/1 หมู่ที่ 4 ตำบลตะบิ้ง

52

นางรอมือเลาะ  กือจิ

40 หมู่ที่ 5 ตำบลตะบิ้ง

53

นายมะลาเซ็ง  มะยะเด็ง

61/1 หมู่ที่ 5 ตำบลตะบิ้ง

54

นางสารีพ๊ะ  สาเมาะ

83 หมู่ที่ 5 ตำบลตะบิ้ง

55

นางสุฮ่าน  หะยีแลบา

120 หมู่ที่ 5 ตำบลตะบิ้ง

56

นางกัยยีซะห์  เจะแต

75 หมู่ที่ 5 ตำบลตะบิ้ง

57

นางสาวรุสนานี  อาแว

4 หมู่ที่ 5 ตำบลตะบิ้ง

58

นางรอบีเย๊าะ  มะ

23/1 หมู่ที่ 5 ตำบลตะบิ้ง

59

นางพาอีสะ  สะอิ

51/2 หมู่ที่ 5 ตำบลตะบิ้ง

60

นางเฟาซีย๊ะ  แฮมะ

98 หมู่ที่ 5 ตำบลตะบิ้ง

61

นางไซนุง  อุมา

100/1 หมู่ที่ 5 ตำบลตะบิ้ง

62

นายมะลีรอยูดิง  สาเม๊าะ

79/3 หมู่ที่ 6 ตำบลตะบิ้ง

63

นางอายีสะ  หะยีสาอิ

95 หมู่ที่ 6 ตำบลตะบิ้ง

64

นางรอฮานิง  ดือมาลี

99/1 หมู่ที่ 6 ตำบลตะบิ้ง

65

นางปีส๊ะ  เจะแว

123 หมู่ที่ 6 ตำบลตะบิ้ง

66

นายยะโกะ  ยูโซ๊ะ

197/1 หมู่ที่ 6 ตำบลตะบิ้ง

67

นายยาลี  ดือราแม

100 หมู่ที่ 6 ตำบลตะบิ้ง

68

นางสาวตอยยีบะห์  ขาฆี

129 หมู่ที่ 6 ตำบลตะบิ้ง

69

นางซูลัยดา  คาเดร์

80/4 หมู่ที่ 6 ตำบลตะบิ้ง

70

นางซากีนะ  สาเม๊าะ

107/3 หมู่ที่ 6 ตำบลตะบิ้ง

71

นางซาอิด๊ะ  หะยีสาอิ

201 หมู่ทื่ 6 ตำบลตะบิ้ง

72

นางพาตีเมาะ  ฮาแวโตะแย

86/1 หมู่ที่ 6 ตำบลตะบิ้ง